PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ČISTÍCÍCH STROJŮ ZLÍN

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY ČISTÍCÍCH STROJŮ

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení věci vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto provozního řádu půjčovny.

1. PROVOZOVATEL PŮJČOVNY

ÚKLIDOVKA-ZLÍN s.r.o.
Na Výpustě 588, Štípa, 763 14 Zlín
IČ: 08899045
(dále jen "pronajímatel").

Kontaktní údaje pronajímatele jsou následující:
E-mail: info@uklidovka-zlin.cz
Telefon: +420 607 233 640

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník (nájemce):

a) byl starší 18 let

b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)

c) složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí (stroje)

Stroje nezapůjčujeme osobám s úřední adresou na městském či obecním úřadě! 

3. ZAPŮJČENÁ VĚC

Technický stav zapůjčené věci je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení stroje - případné závady se uvedou ve smlouvě o zapůjčení (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání). Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pouze pro práce na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZP a používáním ochranných pomůcek.

4. CENY PŮJČOVNÉHO

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

5. POVINNOSTI NÁJEMCE (ZÁKAZNÍKA)

Lhůta půjčky je uvedena ve smlouvě o způjčení a je závazná. V případě, že zákazník zapůjčené nářadí (stroje) potřebuje déle, je povinen smlouvu o zapůjčení prodloužit telefonicky +420 607 233 640 nebo emailem: info@uklidovka-zlin.cz

V případě překročení 24hod. lhůty zapůjčení:

a) o 1 hodinu - platba se zvyšuje o 1/4 denní sazby - po předchozí tel. domluvě zdarma

b) o 3 hodiny - platba se zvyšuje o 1/2 denní sazby

c) o 5 hodin - platba se zvyšuje o jednodenní sazbu.

V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.

Nájemce se zavazuje při poškození, zcizení, nevrácení zapůjčené věci uhradit vzniklou škodu. Poškodí-li nájemce zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu. Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, bude zakoupen nový kus na jeho náklady.

Záloha za zapůjčený předmět bude zaúčtována při úhradě.

Přebírající souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. A pořízení fotokopie OP.

Nájemce se předem seznámil s ceníkem půjčovny a nemá vůči němu námitky.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen se základní obsluhou výše jmenovaného zařízení.

Nájemce se zavazuje vrátit zapůjčenou věc/přístroj ve stavu jako ji/ho od pronajímatele převzal tzn. čistou/ý. V opačném případě bude účtován poplatek 250,- Kč za čištění/uvedení do původního stavu.

Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé takovým zásahem. Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje, tj. extremnímu namáhání (týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník - např. poškozený kabel pádem či přejetím nebo jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje (pokud je lze ihned stanovit), nebo zálohově. V případě odcizení či ztráty zapůjčeného nářadí (stroje) dle rozpisu v nájemní smlouvě, uhradí nájemce částku ve výši pořizovací ceny nářadí (stroje).


V platnosti od 1.10. 2020